BGM정보 : 브금저장소 - http://bgmstore.net/view/UbzFK
ii.jpg

19.잭 더 자이언트 킬러


예산 : 1억 9500만달러
수익 : 1억 9768만달러
hh.PNG

18.윈드 토커

예산 : 1억 1500만달러
흥행 : 7762만달러
gg.PNG

17.로마 제국의 몰락

예산 ; 1900만달러
흥행 : 480만달러

* 오늘날 가치로 1억 790만달러의 손실을 끼친 것으로 보인다. 
ff.PNG


16.보물성 

예산 : 1억 4000만달러
흥행 : 1억 900만달러ee.PNG

15.스텔스

예산 : 1억 3500만달러
흥행 : 7600만달러dd.PNG

14.슈퍼노바

예산 : 9000만달러
흥행 : 1400만달러cc.PNG

13.천국의 문

예산 : 4400만달러
흥행 : 340만달러
bb.PNG

12.스피드 레이서

예산 : 1억 2000만달러
흥행 : 9300만달러

aa.PNG

11.R.I.P.D 

예산 : 1억 3000만달러
흥행 : 7800만달러

00.PNG

10.화성은 엄마가 필요해
예산 : 1억 5000만달러
흥행 : 3890만달러99.PNG

9.플루토 내쉬 (2002)
예산 : 1억 달러
흥행 : 710만달러


88.PNG

8.파이널 판타지 
예산 : 1억 3700만달러
흥행 : 8500만달러77.PNG

7.타운 앤 컨트리
예산 : 9000만달러
흥행 : 1000만달러


6.PNG

6.알라모
예산: 1억 700만달러
흥행 : 2580만달러


5.PNG

5.사하라
예산 : 1억 3000만달러
흥행 : 1억 1900만달러4.PNG

4.컷스로트 아일랜드

예산 : 9800만달러
흥행 : 1000만달러


3.PNG

3.47로닌 

예산 : 1억 7500만달러
흥행 : 1억 5000만달러2.PNG

2.론 레인저

예산 : 2억 1500만달러
흥행 : 2억 6000만달러


1.PNG


1.존 카터

예산 : 2억 5000만달러
흥행 : 2억 8400만달러