2018-06-18 17.51.03.jpg

2018-06-18 17.51.16.jpg


http://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&sid1=104&sid2=235&oid=469&aid=0000307721


위장평화 보다 경제를 선택한 콜롬비아 국민들


7558ebd2332de6bb54080e36a3ec2250.jpg

d9017685ab8518bb1849734a194514fc.png

fd1476733e388af60078d3cc6873e1b3.jpeg

dad92533738f5ef84b0c673955f0753e.jpeg

2018-04-06 01.23.12.png


지구 반대편 위장평화를 선택한 조선의 민심


결과는 외교 국방 안보 치안 경제 좆망


20f6539a4773126a2653a38ea61a18fc.jpg


슬프다